ติดต่อ

สำนักทะเบียนและวัดผล ห้องc300 ชั้น3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 โทร. 035-248062

ติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทร. 035-248000

icon-adjust MCU มจร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย