รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2560

รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักทะเบียนและวัดผล ห้องc300 ชั้น3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เลขที่ 79 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

โทร. 035-248062

 

ดาวน์โหลด